Recent Posts

Friday, October 23, 2009

مخالفت فرانسه با تبادل زندانيان


برنار كوشنر وزير خارجه فرانسه ، پيشنهاد احمدي نژاد براي مبادله كلوتيلد رايس ( متهم به جاسوسي ) با علي وكيلي راد ( قاتل شاپور بختيار ) را رد كرد.
ميانجيگر اين پيشنهاد ، رئيس جمهور سنگال بود
كلوتيلد رايس به جرم شركت در راهپيمايي بر ضد دولت كودتا ، كه در اصفهان بازداشت شد ، به شرطي ازاد شده است كه تا تاريخ برگزاري دادگاهش، در سفارت فرانسه در تهران بماند.
علي وكيلي راد ، به جرم كشتن شاپور بختيار ، از سال ١٩٩٤ تا كنون در زنداني در فرانسه بسر مي برد.
. لوپوئن گزارش مفصلي در اين باب منتشر كرده است
- Posted to iBlog from my iPhone

0 نظرات:

Post a Comment