Recent Posts

Sunday, December 20, 2009

آیت الله ، نشانه ی مهربانی خدا ، به سوی خدا بازگشت

امروز ، از خواب كه برخاستم و رايانه را روشن كردم ، پيامهاى بسيارى از دوستان در ايران و خارج از ايران مبنى بر درگذشت ايت الله دريافت كردم
خبر سنگينى بود و مرا يكى دو ساعت در جلوى مونيتور ميخكوب كرد

از كودكى ، تعريف ايت الله را از زبان پدربزرگم بسيار شنيده بودم
از دل رئوف و مهربان آیت الله می گفت ، و از بزرگی روح او در برخورد با انسانها

پدربزرگم كه يكى دو سال ، در سالهاى ٦٤ ، ٦٥ ، معاون زندان اراك بود ، و هميشه از بازرسان مورد اعتماد ايت الله سخن مى گفت و توجه و دغدغه ايشان را به نحوه رفتار با زندانيان سیاسی از هر مكتب و مرامى ، مى ستود

هرچند كارشكنى روساى سپاهى زندانها ، در بازرسى نمايندگان ايت الله ، موجبات ادامه نقض حقوق زندانيان ، و محدود شدن نفوذ ايت الله بر نظارت بر زندانها ، و ريزش و خانه نشين شدن نيروهاى اخلاق گرا ، از جمله پدربزرگم بود ، كه ترجيح داد در خانه بنشيند ، و انچه در زندانها مى گذرد را نبيندميراث اخلاقى ايت الله ، امروز در جان و كلام مهدى كروبى ، و ديگران ، در دفاع از حقوق اساسى انسان ، و كرامت انسان ، تكثير شده است

منتظرى رفت ، اما حق گويى و ازادگى او چراغ راه است

خبر درگذشت ايت الله ، خبر نخست بى بى سى جهانى ، و رسانه هاى ديگر خارجىروحش شاد ، دعايش پشت سر مردم ازاديخواه ايران ، و راهش پر رهرو باد

- Posted to iBlog from my iPhone

2 نظرات:

Post a Comment