Recent Posts

Wednesday, June 20, 2012

کتابهای شریعتی در کتابفروشی ای در پاریسچند ماه پیش، در کتابفروشی انستیتوی جهان عرب در پاریس، سه کتاب از دکتر شریعتی دیدم. "وظیفه ی زن مسلمان" ، "بازگشت به خوشتن" و "امت و امامت". کتاب را که تورق می کردم دیدم انتشاراتی که کتاب را چاپ کرده، درست روبروی انستیتو در آن سوی خیابان قرار دارد. آنجا رفتم. کتابفروشی اسلامی بود. کتاب فروش، یک خانم سوری با موهای فرفری و بسیار شیک بود. سراغ کتاب های شریعتی را گرفتم. گفت ایرانی هستید؟ گفتم بله. کتابهای شریعتی را نشانم داد. نزدیک دوازده سیزده عنوان کتاب از شریعتی را داشت. کمی راجع به شریعتی حرف زدیم. مشخص بود بر نوشته های شریعتی اشراف دارد. گفت از کتاب "پدر مادر ما متهمیم" خیلی خوشش آمده. به عربی آنرا خوانده، و اینکه کتاب درحال ترجمه به فرانسه است و آنرا نیز به زودی منتشر می کنند.
اجازه خواستم با موبایل چند عکسی از کتابهای شریعتی بگیرم.
آن روز هوس کردم یکی از آن کتابها را بخرم و به زبان فرانسه بخوانم و سپس آنرا به دوستی فرانسوی هدیه بدهم. البته هنوز این کار را انجام ندادم. ولی فکر کنم همین یکی دو روز یک کتاب از آن کتابفروشی خریداری کنم. قطعا کتابی از معلم شهید دکتر شریعتی خواهد بود.

آدرس کتابفروشی 
Librairie de l'Orient
18 Rue Fossés St Bernard
75005 Paris

م.ش. سی و یک خرداد هزار و سیصد و نود و یک خورشیدی
پاریس


محمد، از برگزیده شدن تا وفات / امت و امامت / فاطمه فاطمه است