Recent Posts

Friday, July 13, 2012

نقاشی باران و شیشه و برف پاک ﮐﻦ

انگاری امپرسیونیست ها، چشم اندازهایی که می کشیدند، از پشت شیشه ی باران خورده می دیدند.
امروز، من، پشت فرمون، خیابان سوفلو، دنبال جاپارک می گشتم، این نقاشی به چشمم خورد. نقاشی ای که باران کشید و برف پاک کن پاک نکرد.
م.ش. ۱۲ ژوئیه ۲۰۱۲ ﭘﺎﺭﻳﺲ