Recent Posts

Wednesday, June 19, 2013

ایران ، امید

این عکس روی جلد روزنامه لیبراسیون چاپ فرانسه است از خوشحالی مردم ایران در پی انتخاب حسن روحانی به عنوان هفتمین رییس جمهور ایران. با تیتر : ایران امید

در صفحه داخلی هم عکس حسن روحانی رو انداخته با این تیتر : یک رئیس جمهور اصلاح طلب، که خودش را اصلاح طلب نمیداند.


Friday, June 14, 2013

انتخابات ریاست جمهوریامروز ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ ، صبح زود خودم را به سفارت ایران در پاریس رسانده و در ساعت ۸ بامداد رای خودم را به صندوق انداختم. باشد که این رای کوچک همچون قطره ای از دریا، برای کشور و مردم پربار و پر برکت باشد.

مهدی شادکار