Recent Posts

Sunday, July 7, 2013

آرشیتکت شدم

روز پنجشنبه ۴ ژوئیه ۲۰۱۳ ساعت ۹:۳۰ صبح از پروژه پایانی ام در مدرسه معماری دفاع کردم. دفاع یک ساعت به طول انجامید و نظر ژوری مثبت بود و رتبه ی خیلی خوب با نمره ۱۸ به من دادند.