Recent Posts

Thursday, February 21, 2013

یک روز بارانی در شانزه لیزه


زیاد گذارم به شانزه لیزه نمی افتد. مگر اینکه مامان به پاریس بیاید و باهم برای گردش آنجا برویم یا اینکه کار بانکی داشته باشم.
شانزه لیزه واقعا جای جالبی برای یک پاریس نشین نیست. بیشتر برای توریست ها جذابیت دارد. مرکز پاریس جاهای جالب تری برای وقت گذرانی است چنانکه گزینه ی شانزه لیزه کنار میرود.
دو هفته پیش برای کار اداری به کنسولگری ایران که در نزدیکی تروکادرو و روبروی برج ایفل است رفتم، و از شانزه لیزه رد شدم. یک روز بارانی در شانزه لیزه. یادم افتاد از شهریور که مامان از پاریس رفته، دیگه شانزه لیزه نیامدم.
این هم عکس هاییک روز بارانی شانزه لیزه و برج ایفل

0 نظرات:

Post a Comment