Recent Posts

Monday, April 15, 2013

دوچرخه تازه ام

امروز با این دوچرخه ی تازه ام مسیر خانه تا مدرسه معماری را پیمودم. اول صبح باران می بارید ولی خیلی زود بند آمد و هوای دلپذیر بهاری ای برای پیمایش بامدادی ام فراهم ساخت.

جلوی این کافه لختی درنگ کردم تا قهوه و کرواسانی از بهر صبحانه میل کنم، سپس به مدرسه معماری رفتم.

بیش بادا

0 نظرات:

Post a Comment