Recent Posts

Tuesday, February 2, 2010

نمايشگاه هنر اسلامى ، كلكسيون خليلى

نمايشگاه اثرهاى هنرى دوران اسلامى ، در انستيتو جهان عرب ! پاريس در جريان است. آثار اين نمايشگاه ، قسمتى از كلكسيون ناصر داوود خليلى ، كلكسيونر ايرانى مقيم لندن است.
خليلى از خانواده اى ثروتمند يهودى ، در اصفهان به دنيا آمده است.

هرچند دلخوشى چندانى به فرهنگ نه چندان غنى ، و هنر بى هنر تازى نداريم ، اما شنبه گذشته با دو تن از دوستان ، از اين نمايشگاه ديدن كرديم و پشيمان هم نشديم.
صفحه هايى از شاهنامه با مينياتور ، قران هاى زيباى خطى نوشته شده در كاشان ، اصفهان ، شيراز و تبريز، مينياتور ، برگهايى از كتاب تاريخ جامع نوشته شده در تبريز ، و بسيارى ديگر توجه همگان را جلب ميكرد

٨٠ درصد آثار هنرى ، از ايران ، هند و تركيه بودند در بازه ١١٠٠ ميلادى تا
١٨٠٠

آثار هنرى سرزمينهاى عرب خيز ، بسيار اندك بود و همان اندك هم كيفيت هنرى كمينه را نيز نداشتند

عكسبردارى در سالنها ممنوع بود . با اين حال چند عكسى گرفتيم























- Posted to iBlog from my iPhone

0 نظرات:

Post a Comment