Recent Posts

Thursday, April 8, 2010

چتر فروش لوكس

در نزديكى ميدان باستيل در پاريس ، پلى قرار دارد كه در گذشته قطار از روى آن رد مى شد . با گذشت زمان ، ايستگاه قطار باستيل بسته شد و پل بى استفاده ماند. در سال ١٩٩٠ ، پل را تغيير كاربرى دادند و روى آن فضاى سبز و درخت كاشتند و حجره هاى زير آن را به بوتيك ها و كارگاه هاى توليد هنرى دادند و پل را پل هنرها ناميدند.
اين چترساز لوكس در يكى از اين بوتيك ها كارگاه چترسازى دارد. چترهايش بين ٢٤٠ تا ٩٠٠ يورو قيمت دارند. از پارچه هاى ابريشم اعلا و چرم استفاده مى كند.
در بوتيكش كلكسيونى از چترهاى قديمى دارد كه به فيلمسازها اجاره مى دهد.
به من چترى اعلا را نشان داد كه به سفارش ، براى مشترى نيويوركى ساخته بود.

آخ اگه بارون بزنه !- Posted using BlogPress from my iPhone

2 نظرات:

Post a Comment