Recent Posts

Saturday, April 10, 2010

بتن سالن

سالن بتن ، فضاى نمايشگاه هنرى است ، كه در مجموعه ساختمان هاى دانشگاه پاريس ٧ ، در جنوب شرقى پاريس قرار دارد.
ويژگى اين نمايشگاه ، در پرداختن به هنر عمومى ( پابليك ) است ، و هنرمندان بايد در سالن بتن ، آثار هنرى خود را بيافرينند. در واقع بيشتر زمانها ، سالن بتن ، آتليه و كارگاه هنرمندان است.
گروه هاى هنرى از دانشگاه پاريس ٧ ، اين سالن را مى گردانند ، كه هنرمندان در حوزه هنر معاصر را ، براى برگزارى نمايشگاه ، فرا مى خوانند.

بتن سالن به شدت زير فشار شهردارى پاريس براى تغيير اين فضا به ساندويچ فروشى براى دانشجويان است
.
www.betonsalon.net
- Posted using BlogPress from my iPhone0 نظرات:

Post a Comment