Recent Posts

Saturday, May 1, 2010

ميدان سوربن در پاريس

امروز شنبه اول ماه مى ، و روز كارگر است . در پاريس راهپيمايى برقرار است . البته بنده به دليل گرفتارى درسى ، بهتر ديدم براى هواخورى ، به پيرامون خانه ام بروم و خيلى دور نشوم.

بدين گونه ، به ميدان سوربن آمدم تا از هواى آفتابى بهارى ، در كنار آبنماها و فواره ها ، لختى استراحت كنم.
گردشگران زيادى در اين ميدان مى چرخند ، و يا در كافه هاى اطراف به خوردن و آشاميدن مشغولند

آبنماها مرا ياد كاشان مى اندازند
- Posted using BlogPress from my iPhone

1 نظرات:

Post a Comment