Recent Posts

Monday, July 19, 2010

ميدان داليدا در پاريس
داليدا ، خواننده ايتاليايى است كه بيشتر عمرش را در فرانسه زندگى كرده و به زبان فرانسه آواز مى خوانده است.
داليدا حدود ١٥ سال در خانه اى در منطقه ١٨ پاريس، در تپه هاى مونت مارت، زندگى ميكرد و در همان نزديكى ، ميدانى به نام اوست ، و نيز تنديسى از او در همان ميدان.

- Posted using BlogPress from my iPhone

0 نظرات:

Post a Comment