Recent Posts

Wednesday, October 21, 2009

روزشمار ايراني براي ايفون


iPhone app : Taghvim Pro

با اين روزشمار ايراني سبز ، يك روزشمار هميشه در جيب دارم ، كه در غربت ، روزها و ماه هاي پارسي را به من نشان مي دهد

گاهي به اين مي انديشم ، حال كه بيرون از ايران زندگي مي كنم ، نكند حال و هواي ماه مهر و برگريزان پائيز را فراموش كنم . نكند ارديبهشت از يادم پاك شود ، و يا نوروز و حال و هواي شب يلدا در خانه ي مامان بزرگ را ... ماه مهر هم به پايان مي رسد
و من امسال نيز برگريزان باغچه ي مامان بزرگ را نديدم
- Posted to iBlog from my iPhone


0 نظرات:

Post a Comment