Recent Posts

Sunday, October 11, 2009

RER C


پاريس ١٤ خط مترو دارد ، و ٥ خط قطار استاني ، كه مناطق حومه پاريس را به هم وصل مي كند . اين ٥ خط قطار ، در شهر پاريس ، از زير زمين مي گذرند و خارج از شهر ،از روي زمين. نظير مترو تهران كرج است . واگنهايش بزرگتر از واگن های مترو است و دو طبقه مي باشد . نام این قطارهای بین شهری ، آر ای آر است
RER A , B , C , D , E
امروز يكشنبه است . اما من براي اناليز سايت پروژه شهري ام ، بايد به محله پاتاي ماسنا نزديك كتابخانه فرانسوا ميتران مي رفتم.
بنابر اين از " ار اي ار سي" استفاده كردم
عكس از داخل واگن خط سي ، و نيز ايستگاه كتابخانه فرانسوا ميتران0 نظرات:

Post a Comment